Selskabsskat

Selskabsskat er den skat, som danske selskaber betaler af deres skattemæssige overskud. Her gælder der nogle særlige regler, som du kan læse mere om på denne side. Siden opdateres løbende, lige som du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. Så får du besked, hver gang der sker noget nyt på området.

Hvad er selskabsskat?

Lige som du som person betaler personskat, betaler selskaber selskabsskat. Men hvor personskatten beregnes af alle dine indtægter, skal der kun betales selskabsskat af selskabets overskud. Skatteprocenten på selskabsskat ligger i øjeblikket (2019) på 22 %.

For at betale selskabsskat skal dit selskab være en selvstændig juridisk enhed – altså enten et anpartsselskab, et aktieselskab eller et iværksætterselskab.

Selskabsskat betales to gange årligt i henholdsvis første og sidste halvår af regnskabsåret. Derudover kan der betales en tredje, frivillig acontoskatterate med forfald 1. februar i det efterfølgende kalenderår. Derved kan selskabet undgå eller minimere en eventuel efterskat.

Hvor meget betaler du i selskabsskat?

Som allerede nævnt betaler du 22 % i selskabsskat af selskabets overskud. Overskuddet beregnes som differencen mellem indtægterne på selskabets salg og selskabets udgifter, herunder lønudgifter, afskrivninger på inventar, renteudgifter og så videre.

Er der overskud, er det 22 % af dette overskud, der betales i selskabsskat. Er der underskud, betales der derimod ingen selskabsskat.

Selskabsskatten betales aconto forud i to rater beregnet på baggrund af selskabets eget estimat af det forventede overskud af indeværende regnskabsår. Ved hjælp af en tredje frivillig rate, der betales i det efterfølgende regnskabsår, kan du minimere selskabets eventuelle efterskat. Samtidig kan du modregne et underskud fra året før i overskuddet for det efterfølgende regnskabsår.

Hvornår skal du betale selskabsskat?

Selskabsskatten betales aconto forud i to rater beregnet på baggrund af selskabets estimat for overskuddet af det pågældende regnskabsår. Raterne forfalder henholdsvis omkring d. 20. i månederne marts og november. Er den 20. en søn- eller helligdag, forfalder acontoskatteraten den førstkommende hverdag herefter.

Udover de ordinære acontoskattebetalinger af selskabsskat, kan du indbetale en tredje og helt frivillig acontoskatterate omkring 1. februar i det efterfølgende regnskabsår.

Du kan altid senere justere dine acontoskatterater, hvis det ser ud til, at selskabet får et højere eller lavere overskud end forventet. Eventuelt kan du anvende den tredje acontoskatterate i det efterfølgende regnskabsår, hvis du kan se, at selskabets faktiske overskud blev væsentligt større end forventet.

Modregning af underskud i næste års selskabsskat

Som noget helt særligt kan du modregne underskud fra sidste regnskabsår i næste års overskud i selskabet. Så har du f.eks. haft et underskud på 150.000 kroner i selskabet det ene regnskabsår, og har et overskud på samme beløb året efter, slipper du for at betale selskabsskat både i det foregående og det nuværende regnskabsår.

Derved står selskabet stærkere i det efterfølgende regnskabsår, og har derfor bedre chancer for at klare sig igennem efter et tabsgivende år.

Kan du se, at din acontoselskabsskat for dette regnskabsår er for sat for højt, kan du også vælge at nedsætte acontoskatteraten hos Skat senest på forfaldsdatoen. Så slipper du for at betale selskabsskat, hvis du har underskud i firmaet.

Få seneste nyheder om selskabsskat

Sådan fastsættes acontoraterne for selskabsskat

Du bestemmer som sagt selv, hvor store acontorater du betaler i selskabsskat. Størrelsen på raterne fastsætter du, ud fra det overskud du forventer at få i selskabet i det pågældende regnskabsår.

Raternes eksakte størrelse får du ved at tage 22 % af det forventede overskud og dividere dette tal med 2. Derefter indbetaler du dette beløb på forfaldsdatoen for de ordinære selskabsskatterater.

Kan du inden betalingen af den sidste acontoskatterate i indkomståret se, at selskabet får et større overskud end forventet, kan du øge størrelsen på den sidste acontorate. Endelig kan du efterbetale selskabsskat for regnskabsåret i februar i kalenderåret efter. Så slipper du for at betale efterskat af regnskabsårets overskud i november det efterfølgende kalenderår.

Kan personligt ejede selskaber betale selskabsskat?

Driver du en personlig ejet virksomhed, skal du som udgangspunkt betale indkomstskat af firmaets overskud. Du kan dog også vælge at anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Den minder en del om selskabsskatteordningen, og giver bl.a. mulighed for at modregne underskud i et regnskabsår i overskuddet på næste regnskabsår.

Derved opnår du en udjævning af beskatningen i personligt ejede firmaer med svingende omkostninger.

Samtidig giver virksomhedsordningen en højere fradragsværdi på eventuelle renteudgifter i firmaet. Det skyldes, at nettorenteudgifterne er fuldt fradragsberettigede i firmaets overskud, ganske som firmaets øvrige udgifter.

Særlige regler for det første regnskab med selskabsskat

Selskabets regnskabsår behøver ikke nødvendigvis følge regnskabsåret. De fleste vælger dog, at få regnskabsåret til at følge kalenderåret, da det er nemmere både mentalt og regnskabsmæssigt.

Starter du ikke selskabet lige præcis 1. januar, har du mulighed for at have op til 18 måneder i dit første regnskabsår. Derved kan du starte dit selskab 1. juli og så først afslutte regnskabsåret d. 31. december i det efterfølgende kalenderår.

Du kan dog også vælge, kun at have 6 måneder i dit første regnskabsår og afslutte regnskabet allerede d. 31. december i samme kalenderår, som du startede selskabet. Du bestemmer altså kort sagt selv længden på dit første regnskabsår, så længe det ikke overstiger 18 måneder.

Selskabsskat i selskaber med forskudt regnskabsår

Vælger du forskudt regnskabsår til dit selskab, bliver beregningen og betalingen af selskabsskatten en smule mere kompliceret. Men samtidig giver det dig også en fordel, så selskabet kan undgå efterskat.

For selv om dit regnskabsår er forskudt, følger indbetalingen af selskabsskatten kalenderåret. Så går dit regnskabsår f.eks. fra 1. juli til 30. juni, forfalder den anden acontorate d. 20. november i samme kalenderår som dit regnskabsår slutter – og altså efter du har afsluttet dit regnskabsår.

Så fordi du kender regnskabsårets resultat, før du skal betale den sidste acontoskatterate for dette, kan du justere den sidste acontorate, så selskabet undgår at komme til at betale efterskat og eventuelle renter af denne.

Få seneste nyheder om selskabsskat

Sådan hæver du penge i dit selskab

Når dit selskab betaler selskabsskat, kan du ikke foretage private udtræk på samme måde, som du kan med et personligt ejet selskab. I stedet kan du vælge enten at:

  • Blive oprettet som almindelig lønmodtager og få en lønseddel
  • Sende en faktura til selskabet fra dit personligt ejede selskab
  • Få pengene udbetalt som udbytte og betale udbytteskat af disse

 

Hvilken fremgangsmåde du vælger, afhænger helt af dine personlige skatteforhold. De fleste ejere vælger dog at blive oprettet som almindelige lønmodtagere. Det stiller dem også nemmere i en lang række situationer, hvis de f.eks. skal optage private lån eller skal have udbetalt indtægtbestemte offentlige ydelser.

Før du vælger den metode, du vil anvende, bør du derfor altid konsultere din revisor.

Selskabsskat og udbytteskat – to forskellige ting

Hvor selskabsskat betales af firmaets overskud, betales udbytteskat af den del af overskuddet, der trækkes ud til selskabets ejere. For at der kan udbetales udbytte, skal selskabet nemlig have haft overskud.

Her gælder (pr. 2019), at der betales en udbytteskab på 27 %, at de første 54.000 kroner som udbetales i udbytte. Er udbyttet større, betales der en udbytteskat på 42 % på den af udbyttet der overstiger 54.000 kroner.

Ejes selskabet af et holdingselskab, skal der ikke betales udbytteskat, hvis holdingselskabet ejer mere end 10 % af selskabet. Er ejerandelen mindre, betales der normal udbytteskat jf. ovenstående rater.

Selskabsskab og revision

Har du etableret et selskab, der fungerer som en selvstændig juridisk enhed, er det altid en god ide at få tilknyttet en god revisor som rådgiver – også selv om der ikke stilles krav om revision af regnskaberne i hverken iværksætterselskaber eller anpartsselskaber.

Pengene til revisoren er dog alligevel godt givet ud, fordi du kan få hjælp til at beregne din selskabsskat korrekt. For revisoren vil altid være opdateret på de gældende skatteregler, samt kende til alle de fradragsmuligheder og andre muligheder, der findes for at minimere selskabsskatten.

Endelig kan revisoren hjælpe dig med at finde den fremgangsmåde, der giver dig den største værdi af de penge, du trækker ud af firmaet til dig selv – samt hvilke personalegoder du eventuelt kan give dig selv.

Har du spørgsmål om selskabsskat, selskabform eller udbytteskat?

Har du spørgsmål til, hvordan du estimerer din selskabsskat korrekt, vælger selskabsform eller hvad du skal betale i udbytteskat?

Bag selskabsskat.dk står revisionsfirmaet Kvist & Jensen, der udover almindelige regnskabs- og revisionsopgaver også tilbyder den digitale bogføringstjeneste bogfoering.dk.

Vi kan hjælpe dig med alle både selskabs- og skattetekniske spørgsmål, som du måtte have i forbindelse med etablering, drift og eventuelt afvikling af selskaber.

Kontakt os ved hjælp af kontaktformularen her nederst på siden, eller giv os et ring, eller send os en mail. Vores kontaktoplysninger finder du her nederst på siden.

Husk: Du kan også tilmelde dig Selskabsskat.dk’s nyhedsbrev! Så modtager du løbende de seneste nye informationer om selskabsskat, bliver mindet om vigtige datoer og deadlines for dit selskabs indbetalinger af skat, moms og andre afgifter, samt får gode råd om og inspiration til drift og vækst af dit selskab.

Siden her opdateres løbende med de nyeste procentsatser, regler og andre nyttige oplysninger om selskabsskat. Så vend tilbage med jævne mellemrum og bliv opdateret med den nyeste viden.

Vi høres ved!

Nyhedsbrev