Selskabsskat.dk

På Selskabsskat.dk finder du ikke bare informationer om selskabsskat, men også andre emner som revision, moms, regnskab mv.


Vi har samlet de vigtigste informationer og beskrevet dem på sådan måde, at man ikke behøver, at kontakte revisoren for at få svar på de små hurtige spørgsmål.


Generel beskrivelse af regnskabsposten varebeholdninger

Wednesday 17 September 2014, 15:29

Område med adskillige transaktionstyper (primært rutinetransaktioner):

 • skøn?
 • arbejde udført af anden revisor/tidligere revisor?
 • brug af ekspert?
 • ny revisor
 • IT afhængighed
 • ny regnskabspost

Derudover er værdiansættelsen af varebeholdninger forbundet med en usikkerhed, idet hensættelser til langsomt omsættelige varer ofte foretages på grundlag af en skønsmæssig vurdering.

 

Kan være høj iboende risiko for besvigelser, hvis der er tale om let omsættelige varer.


Læs videre »
Generel beskrivelse af regnskabsposten varebeholdninger

Revision – Udviklingsprojekter

Wednesday 17 September 2014, 15:28

REVISON AF UDVIKLINGSPROJEKTER

Generel beskrivelse af regnskabsposten udviklingsprojekter

Regnskabspostens særkende

 • skøn både med hensyn til tidspunkt for aktivering som værdiansættelse
 • arbejde udført af anden revisor/tidligere revisor
 • brug af ekspert – overvej at inddrage IT-specialist
 • ny revisor
 • IT afhængighed
 • ny regnskabspost


Læs videre »
Revision – Udviklingsprojekter

Revision – Purchase Price Allocation (PPA)

Wednesday 17 September 2014, 15:27

REVISION AF PURCHASE PRICE ALLOCATION – købsprisallokering

 

Indvirkning på revision generelt

 • er det nye datterselskab væsentligt?
 • er det nye datterselskab risikofyldt?
 • scope for revision af datterselskab? – hvem skal revidere etc.? (se afsnit omkring koncernrevision)
 • overtagelsesdato – behov for mellembalancer (revision eller review?) – nok revision (RS510 Førstegangsrevision)
 • Regnskabspraksis – forskelle
 • Send instrukser til datterselskabsrevisorer (se afsnit omkring koncernrevision)


Læs videre »
Revision – Purchase Price Allocation (PPA)

Generel beskrivelse af regnskabsposten materielle anlægsaktiver

Wednesday 17 September 2014, 15:25

Generel beskrivelse af regnskabsposten materielle anlægsaktiver

 • Revision af materielle anlægsaktiver indebærer stillingtagen til en række regnskabsmæssige skøn:
 • Fastlæggelse af aktivernes økonomiske levetid og scrapværdier
 • Styring af IPO ved egenproduktion af anlægsaktiver
 • Vurdering af egenfremstillede aktivers fremtidige indtjeningsevne
 • Opskrivning kan foretages ÅRL §41


Læs videre »
Generel beskrivelse af regnskabsposten materielle anlægsaktiver

Revision – igangværende arbejder

Wednesday 17 September 2014, 15:24

Generel beskrivelse af regnskabsposten igangværende arbejder

Revision af igangværende arbejder indebærer stillingtagen til en række regnskabsmæssige skøn:

 • Entreprisen (varen) er principielt solgt på forhånd og således før tilblivelsen
 • Produktionstiden er typisk længerevarende og ofte over flere regnskabsperioder
 • Ejendomsretten overgår til kontraktgiver i takt med arbejdets udførelse
 • Salgsprisen er typisk fastlagt, mens anskaffelsesprisen er den usikre faktor
 • Opgørelse af entreprisens forventede dækningsbidrag og færdiggørelsesgrad har væsentlig betydning for opgørelse af virksomhedens resultat og egenkapital og indeholder væsentlige skøn


Læs videre »
Revision – igangværende arbejder

Generel beskrivelse af regnskabsposten hensættelse

Wednesday 17 September 2014, 15:23
 • Væsentlige elementer af skøn over fremtidige omkostninger.
 • arbejde udført af anden revisor/tidligere revisor?
 • brug af ekspert?
 • ny revisor

 

Væsentlighed

Regnskabsposter hensættelse er ved planlægningen af revisionen vurderet væsentlig, idet regnskabsposten overstiger vores væsentlighedsniveau på regnskabspostniveau.


Læs videre »
Generel beskrivelse af regnskabsposten hensættelse

Revision – Goodwill

Wednesday 17 September 2014, 15:22

Generel beskrivelse af regnskabsposten goodwill

 • Væsentlige elementer af skøn over fremtidig nytteværdi.
 • arbejde udført af anden revisor/tidligere revisor?
 • brug af ekspert?
 • ny revisor
 • ny regnskabspost qua virksomhedssammenslutning


Læs videre »
Revision – Goodwill

Revision – Debitorer

Wednesday 17 September 2014, 15:20

Generel beskrivelse af regnskabsposten debitorer

Område med adskillige transaktionstyper (primært rutinetransaktioner):

 • fakturaer,
 • kreditnotaer,
 • indbetalinger,
 • restordrer,
 • rabatter,
 • hensættelser,
 • konstaterede tab


Læs videre »
Revision – Debitorer

Revision – Nedskrivningstest

Wednesday 17 September 2014, 15:19

Årlig vurdering af, om der er indikationer for værdifald

 

Der nedskrives til det højeste af tilbagediskonterede cash-flow og salgsværdi – salgsomkostninger.


Læs videre »
Revision – Nedskrivningstest

Byggemoms

Saturday 22 December 2012, 02:27

Også kendt som “viceværtreglen”.

Reglerne om byggemoms skal ligestille momspligtigt byggearbejde, der udføres af en entreprenør for en person eller virksomhed, med byggeri, der udføres af virksomhedens egne håndværkere, f.eks. opførelse af et parcelhus med henblik på salg eller ombygning af egne lokaler ved egne håndværkere. Gennem byggemomsreglerne kommer bygherren i de to sidstnævnte tilfælde principielt til at betale moms i samme omfang som ved arbejder, der udføres af en fremmed bygmester.

Reglerne om byggeri for egen regning gælder ikke for offentlige institutioner.


Læs videre »
Byggemoms

Moms af Kantinedrift

Saturday 22 December 2012, 02:24

Der skelnes mellem kantinedrift som drives af virksomheden selv og kantinedrift drevet af tredjemand (for egen risiko).

Kantinedrift er som udgangspunkt almindelig momspligtig aktivitet, hvor der beregnes moms af salget af mad- og drikkevarer, og fratrækkes moms af omkostninger til indkøb, drift mv. – der er dog en række særregler.


Læs videre »
Moms af Kantinedrift

Lønsumsafgift

Saturday 22 December 2012, 02:22

De afgiftspligtige virksomheder fremgår af lovens § 1: ‘Der skal betales lønsumsafgift ved salg af momsfri ydelse, bl.a.

- finansielle ydelser

- sundhedspleje

- kursusvirksomhed

- persontransport

- aviser


Læs videre »
Lønsumsafgift

Moms af ejendomme og grund samt momsreguleringsforpligtelse

Saturday 22 December 2012, 02:21

MOMSREGULERINGSFORPLIGTELSE

Investeringsgoder

De omhandlede investeringsgoder er defineret af SKAT som:

Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsespris uden moms overstiger 100.000 kr. pr. enhed og som er undergivet værdiforringelse.

Fast ejendom

Fast ejendom, herunder til- og ombygning er defineret af SKAT som:

Som fast ejendom anses såvel hele bygninger, som enkelte lokaler.  Til fast ejendom hører også selve grundstykket samt træer, avl på roden, hegn og brønde.

Reparationer og vedligeholdelse af fast ejendom til et samlet beløb på mere end 100.000 kr., uden moms, inden for 1 år.


Læs videre »
Moms af ejendomme og grund samt momsreguleringsforpligtelse

Moms, generelle forhold

Saturday 22 December 2012, 02:17

Generelle forhold

Momspligtige er fysiske og juridiske personer, der driver selsvstændig virksomhed, dvs. for egen regning og risiko, og såfremt virksomheden må antages at have varig karakter og til formål at give et økonomisk overskud. Der gælder en bundgrænse på en omsætning på 50.000 kr. årligt (12 mdr. periode og pligt når det er åbenbart, at grænsen overskrides).


Læs videre »
Moms, generelle forhold

Hvidvaskning og sortvaskning

Monday 17 December 2012, 16:04

Hvidvaskning – begreb

Hvidvask:

- At tage imod eller give andre del i økonomisk udnytte, der stammer fra en strafbar lovovertrædelse

- At skjule, opbevare, transportere eller på anden måde hjælpe nogen til at sikre økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse


Læs videre »
Hvidvaskning og sortvaskning

Revisoransvar – hvad er revisor ansvar?

Monday 17 December 2012, 16:03

Revisoransvar:

Revisor er som udgangspunkt altid ansvarlig for sine ydelser, og specielt gælder, at revisors begrænsninger i dette ansvar udelukkende kan finde sted i forbindelse med rådgivning der ligger uden for erklæringsområdet, idet erklæringer på årsrapport og den egentlige revision er omfattet af erklæringsbekendtgørelsen m.v.


Læs videre »
Revisoransvar – hvad er revisor ansvar?

Fravalg af revision

Monday 17 December 2012, 16:00

Revision kan fravælges hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overstiger to af følgende størrelser:

· Balancesum 4 mio. kr.

· Nettoomsætning 8 mio

· gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12

Holding selskaber og erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision uanset størrelse.


Læs videre »
Fravalg af revision